مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 48


سخن سردبیر : شهر بخش ناگزیر زندگی اجتماعی 4

سخن روز: بافت فرسوده یا پهنه های رو به زوال شهری؟ 5

برنامه ریزی شهری

رویکرد توسعه ی میان افزا راهکاری مناسب جهت دستیابی به پایداری شهری 12

نگاهی تحلیلی به تنگناهای طرح ریزی شهری در ایران 32

بایستگی دگرگونی در برنامه ریزی توسعه ی شهری در ایران 42

احیای دولتخانه ی صفوی 68

باید هویت چهارباغ را حفظ کنیم: گفت و گوی نیما آتش با اسدالله شاه میوه اصفهانی 70

دولتخانه، آنچه هست، آنچه باید: گفت و گوی نیما آتش با استاد منتظر، مقدری و صلواتی 78

تعریف محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری در بافت کهن شهر ارومیه 97

بازآفرینی با رویکرد ورزش مبنا 115

از منظر صنعتی تا پساصنعتی: نگاهی بر بازخوانی میراث... 139

حرکت به سوی جامعه شناسی شهر 152

بازگشت ضرباهنگ: حرکت و نظریه ی فرهنگی 167

تولید اجتماعی فضا 188

فضای چند عملکردی در کالبد فضای آموزشی 198

تصویر شهر در آرمانشهر توماس مور 212