مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 47


 سخن سردبیر 4
هویت شهر 5
مخروبه ها و متروکه های شهری
نارسمیت شهری 10
چهار شکل زندگی 16
ویران شهر در قره باغ علیا 38
زندگی در میان بزرگراه ها 44
بنابودگی، مقدمه ای بر مالیخولیای ویرانه ها یا عبارات ویرانی 49
مقدمه ای بر پدیدار شناسی کافه و کافه نشینی    52
چهار تصویر    60
مراسم خاکسپاری ماهی ها 69
پیچ کوچه   75
میدان های پنهان من    78
متروکه ها    82
خودکشی   88
جمعه سیاه    94
مروری بر قواعد و سیاست های برنامه ریزی توسعه ی زمین و مسکن شهری    130
چگونگی اثر گذاری نرخ تورم در تعیین قیمت مسکن شهری در ایران 168
زندگی روزمره در اندیشه ی هانری لوفور   188
کوششی بر کاوش ضرباهنگ در شهر های مدیترانه ای    200
معرفی کتاب   213
خلوت در حضور، حضور در غیاب   219