مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 45


سخن سردبیر 4
بازآفرینی یا نوسازی 5
باز آفرینی
بازآفرینی اجتماع مبنا: تاملی بر مفهوم گروه اجتماعی و پیوند آن با رویکرد بازآفرینی شهری 10
تاملی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در نظام شهرسازی 24
چگونه ارزیابی تاثیر اجتماعی می تواند به مدیریت تعارض کمک کند؟ 43
آرامستان ها، راویان خاموش تاریخ شهر 68
باغ فاتح، فضایی که هرگز نمی خوابد 80
روایت های رنگی 86
بازنمایی شهر در ادبیات نوجوان 93
برنامه ریزی روایتی: یک نمونه ی اجرایی 112
در جست و جوی فضاهای گمشده 130
روش ظرفیت سنجی با ارزیابی مهارت های طراحی شهری 135
طراحی شهری 155
کاربست روش گونه شناسی در مطالعه ی میدان های شهری 162
درآمدی بر شهر اطلاعاتی ه مثابه ی شکل فضایی جامعه شبکه ای 182
تحلیلی از معنای فضا و مکان و بینش های مرتبط با آن در برنامه ریزی محیط زیست 198
بازشناسی منظر عینی بزرگراهی، نمونه ی موردی: بزرگراه شهید یاسینی 220
کتاب نامه- شهر و هویت: هویت اجتماعی، هویت شهر، بحران هویت در جامعه ی معاصر ایران
زیبایی، هویت، تهران، هویت شهروندی در ایران، ابوظبی2030  248