مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 19 و 20


ويژه نامه ي حكمروايي شهري
·       حاكميت شايسته، حكمروايي شهري
·       در آمدي بر الگوي حكمروايي شهري
·       حكمروايي شهري، مباني نظري و ضرورت شكل ­گيري آن در ايران
·       حاكميت شايسته و ضرورت احياي حوزة عمومي
·       تحولات حكومت و دولت در عصر جهاني شدن گذار از دولت اقتدار به دولت مدني
·       شهرسازي، حمل­ و­نقل و حكمروايي شهري
·       نگاهي به تعاريف و مفاهيم حكمروايي
·       مؤلفه ­ها و شاخص­هاي حكمروايي شهري
·       انواع رويكردهاي نظري دربارة حكمروايي
·       حكمروايي شهري و مديريت شهري در كشورهاي در حال توسعه
·       مسألة حكمراني و قانون جامع شهرسازي و معماري كشور
·       تجديد ساختار منطقة كلان­شهري جاكارتا و ظهور يك «شهر جهاني» در آسيا
·       بهسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده با رويكرد مشاركتي
·       بودجه ­ريزي مشاركتي: تجربة پورتوآلگره، برزيل
·       برنامه ريزي محله­اي (مباني، تعاريف، مفاهيم و روشها)