مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 7


  هر ويرانه ­اي نشاني از غياب انسان است 3
در رثاي جاي باختگان زلزله بم 5
فاجعه زلزله بم از زبان يك داغديده 6
گزارشي از شهر زلزله زده بم     7
هر طرح و برنامه­اي نياز به ضمانت اجرايي دارد 10
ضرورت كنترل جوش­ها در سازه    12
گفت و گوي اختصاصي با دكتر مهدي قاليبافيان 14
خاطره­اي از سال­هاي دور بم   20
از پارسوماش تا مسجد سليمان 24
ارزش مسكن و «مطلوبيت سكونتي» در شهر 29
تحليل بافت­هاي فرسوده و مشكل ساز شهري 32
كاربست تئوري چيدمان فضايي؛ شهرك اميد   37
نظريه­ هاي جديد اقتصادي، اجتماعي در مطالعات شهري 40
راهنماي طراحي شهري در نظام شهرسازي «پيش به سوي روش بهتر» 45
كاربري زمين، معرفي نظام پيشنهادي   APA    54
قرن بيست و يكم و چالش­هاي نوزاي شهرسازي 62
شهرها در حفظ مقدم 65
بم در آثار طراحان 70
آشنايي با چند كتاب در زمينه سكونتگاه هاي شهري 72
همراه با ساير همكاران 74