مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 6


 
سخن روز؛ فضاهاي شهري در گذشته و حال 2
تجارب نوين در فضاهاي باز شهري 5
كمربند سبز؛ فرصتي براي تسهيلات تفريحي حومه شهري12
ملاحظاتي در مورد نظريه «تحليل چيدمان فضا» 20
بحث كارشناسان درباره كيفيت و ويژگي فضاهاي شهري 26
گزارشي از مجتمع تجاري گلستان 38
گشت و گذاري در شهرك سينمايي غزالي 42
تحليل بافت­هاي فرسوده و مشكل­ساز شهري و... قسمت سوم 47
نظريه­ هاي فراغت؛ كار و فراغت در نظام­هاي اجتماعي- بخش دوم 57
شهرهاي ايران- ميناب؛ شهري در هزار پستوي خاطرات خاموش 63
شهر من خانه من، خانه من شهر من 73
آشنايي با چند كتاب درباره فضاهاي شهري 75
بررسي كتاب؛ تحليل فضاهاي شهري 78
بازتاب فضاهاي شهري در اشعار نيما 80
فضاهاي شهري در آثار طراحان جهان 86
بيان مشكلات شهري 88
همراه با ساير همكاران 89