مهندسان مشاور فرنهاد
جستارهای شهرسازی فصلنامه اي تحلیلی، پژوهشی  در زمينه ي معماری، شهرسازی و علوم اجتماعي  است.
در صورت تمایل با اشتراک در فصلنامه می توانید آن را به صورت پستی دریافت نمایید.
اشتراک فصلنامه

شماره 48
زمستان 96


فهرست مطالب - جستارهای شهرسازی - شماره 1

  • شهر در زيباشناسي سينما( انوشيروان مسعودي)
  • مشهد و اوقات فراغت(نويد سعيدي رضواني/ پيروز سيني چي)