مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • نظارت بر اجرای طرح های معماری
  • نظارت بر آماده سازي سايت آپارتماني برف فروش
  • نظارت بر آماده سازي سايت آپارتماني برف فروش

     نظارت بر آماده سازي سايت 70 هکتاري برف فروش واقع درشيراز در محدوده اي با شيب نسبتاً زباد و آبروهاي متعدد درسالهاي 87 الي 89 در زمينه احداث معابر، جدول گذاري و احدث پل هاي بتني بدون اجراي تاسيسات زيربنايي انجام گرفته است.