مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • نظارت بر اجرای طرح های معماری
 • خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم) منطقه 7 و 13 شهرداری تهران
 • خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم) منطقه 7 و 13 شهرداری تهران

   هدف اصلی در استفاده از خدمات واحد مدیریت طرح ، ارتقای کیفیت طرح های و پروژه های عمرانی از طریق برون سپاری بخش های قابل واگذاری به واحد های ارائه دهنده خدمات مدیریت طرح و استفاده از توان فنی و تخصصی ایشان در این خصوص است.
  همچنین این خدمات حول محور 5 موضوع می باشد:
  1.تایید مطالعات پدید آوری 2.ارائه خدمات ارجاع کار 3.پایش و کنترل طرح ها و پروژه ها 4.هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها 5.خدمات دوره ی تضمین پروژه ها
  خدماتی که حوزه های معاونت فنی و عمرانی مناطق شهرداری تهران به عنوان کارفرما تفویض میکنن شامل:
  1.تصمیم سازی 2.هماهنگی 3.کنترل عوامل زمان- هزینه- کیفیت 4.سازماندهی ،هماهنگی و هدایت فعالیت ها 5.حصول اطمینان از انجام فرایند ها ، مقررات و ضوابط 6.مدیریت مدارک و اسناد تولید شده