مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • طراحی شهری گشتگاه میدان نبوت
 • طراحی شهری گشتگاه میدان نبوت

   طراحی شهری گشتگاه میدان نبوت از سوي سازمان زيباسازي در سال1391 به اين مهندسان مشاور واگذار شد.
   میدان نبوت در حال حاضر به عنوان یک کانون سرزنده شهری در مقیاس منطقه ای و فرامنطقه ای، دربردارنده کلیه ویژگی های فضای پر رونق شهری است. حضور پررنگ فعالیت های تجاری و  خدماتی، عمدتاً در زمینه موضوع خرید و گذران اوقات فراغت، نقش ویژه ای را در جهت هویت بخشی به میدان ایجاد کرده است.
  نقش ارتباط دهنده پر رنگ معابر و محور های محلی پیرامون به حوزه میدان، دسترسی های متناسب با نظام سلسله مراتبی مطلوبی را بوجود آورده است که در اتصال به معابر پیاده حوزه میدان، امکان دسترسی پیاده در مقیاس محلی را امکان پذیر ساخته است. 
  اين پروژه با هدف ارتقاء ابعاد کیفی و فضایی میدان به منظور اولیت بخشی به نقش  پیاده در دستور کار این مهندسان مشاور قرار گرفته است.