مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • آماده سازی اراضی شهرک خانه سازی مشهد
  • آماده سازی اراضی شهرک خانه سازی مشهد

     قرارداد امکانسنجی توسعه و تهیه طرح آماده سازی اراضی شهرک خانه سازی مشهد در سال 1393 با کارفرمایی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی الماس تابان کیش منعقد گردیده است.
    قرارداد امکانسنجی توسعه و تهیه طرح آماده سازی اراضی شهرک خانه سازی مشهد به مساحت تقریبی 80 هکتار (مطابق نقشه) ، با هدف ارزیابی از ظرفیتهای موجود و قابل استحصال به صورت بهینه، بر مبنای شناخت و مطالعه دقیق، و به منظور دستیابی به یک برنامه عملیاتی مطلوب در بهره برداری موثر از این ظرفیتها.