مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • طراحی شهری
 • طراح مکانیابی و تدوین چهارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری پهنه مرکزی تهران
 • طراح مکانیابی و تدوین چهارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری پهنه مرکزی تهران

   هدف این پروژه کمک به تحقق چشم انداز کلانشهر تهران به عنوان شهری دانش پایه و هوشمند با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن است ، تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران خصوصا در محدوده مرکزی آن  وابستگی زیاد به گسترش و ساماندهی فعالیت های اقتصادی، هم از نظر نوع فعالیت ها و هم از نظر سازمان فضایی مناسب، دارد. 
  در راستای رسیدن به این مهم  تهیه چارچوبی جهت برنامه ریزی و طراحی شهری در پهنه مرکزی تهران کمک شایان توجهی به این هدف خواهد نمود و به منظور تدوین یک چارچوب نظری هدفمند و مناسب برای ساماندهی مراکز فعالیتی تهران لازم است که نخست رویکرد روشنی از جایگاه و ساختار شهرهای جهانی و مراکز آنها داشته باشیم و سپس تصویر دقیق از جایگاه و چشم انداز توسعه شهر تهران و نقش مراکز شهری در آن ارائه دهیم.
  در این پروژه به مباحث زیر پرداخته شده است:
  1. نگاهی به مبانی نظری در ساماندهی مراکز شهرهای جهانی
  2. جایگاه کار و فعالیت در چشم انداز طرح جامع تهران
  3. جایگاه مراکز شهری در سازمان فضایی شهر تهران
  4. چارچوب نظری و روش شناسی مطالعات طرح مرکز تهران
  5. فرایند و مراحل مطالعات طرح