مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح ساماندهی سیما و منظر شهری بزرگراه شهید یاسینی
  • طرح ساماندهی سیما و منظر شهری بزرگراه شهید یاسینی

     بزرگراه شهید یاسینی که در سال 1385 افتتاح و در منتهی الیه شرق تهران واقع شده ، دسترسی به شرق و جنوب شرق شهر را تسهیل نموده است. بزرگراه مذکور با عبور از حاشیه شهر، به عنوان کمربندی شرقی منجر به از هم گسیختگی بافت شهری نشده، اما به دلیل قرارگیری در مبادی ورودی شهر، در حاشیه خود، بافتهای شهری متنوعی را شامل می شود. این بافت ها شامل، صنایع و کارگاه ها، بافت مسکونی، پارک ها، فضای سبز و عرصه های باز می باشد. طرح ساماندهی سیما و منظر بزرگراه شهید یاسینی، با هدف حفظ انسجام و یکپارچگی منظر بزرگراه، به ارائه طرح و پیشنهاد در حریم و عرصه های پیرامونی این بزرگراه می پردازد. طرح سامان دهی سیما و منظر شهری بزرگراه شهید یاسینی به طور کلی در دو بخش اصلی، طبق دیاگرام زیر تهیه شده است. 
    در بخش طرح ساماندهی محدوده مورد مطالعه به چهار سکانس به عنوان سکانس های منتخب طراحی از کل طول بزرگراه، انتخاب و نقشه برداری 1:500 آن در اختیار مشاور قرار گرفت، براین اساس بند 7 شرح خدمات با عنوان طرح ساماندهی محدوده در قالب چهار سکانس پیشنهادی ارائه شده است.