مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • پارک بانوان کرمانشاه
  • پارک بانوان کرمانشاه

    در شهرسازی و طراحی شهری وجود فضاهای مناسب و تعریف شده برای کلیه شهروندان از جمله گروههای سالمندان، کودکان، زنان و ... باعث بالا رفتن کارائی یک شهر و احساس امنیت و تعلق خاطر شهروندان تلقی می شود. پارک بانوان کرمانشاه،یک فضای شهری پویا، سرزنده وتجهیز شده، دارای بیشترین مطلوبیت برای استفاده بانوان شهردرکلیه گروه های سنی وکلیه مقاطع زمانی می باشد.