مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • همکاري با شهرداري منطقه 7
  • همکاري با شهرداري منطقه 7

    هدف از اين پروژه تحقق پذيري طرح برنامه توسعه و عمران منطقه 7 در پيوند با طرح تفصيلي مصوب، پروژه هاي موضعي و موضوعي منتج از آن وهمچنين تدوين برنامه توسعه و عمران کوتاه مدت / ميان مدت و بلند مدت منطقه و معرفي هاي پروژه هاي سرمايه گذاري در منطقه 7 در همکاري با شهرداري منطقه است .