مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح تفصيلي موضعي ايستگاه هاي 21 گانه قطار شهري شيراز
  • طرح تفصيلي موضعي ايستگاه هاي 21 گانه قطار شهري شيراز

    محدوده هاي شهري اطراف ايستگاههاي 21 گانه قطار شهري شيراز، با توجه به ابعاد مختلف عملكردي، كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و ... كاملاً متفاوت بوده و از اين جهت محدوده هاي خط 1 قطار شهري نقش هاي مختلفي را در سطح كل شهر به عهده داشته و داراي خصوصيات ويژه اي هستند و به تبع اين نقش ها و ويژگي ها، الزامات خاصي را در فرايند توسعه شهري ايجاد مي كنند. از اين رو فرايند مطالعات، شامل طراحي شهري و ساماندهي فضاهاي شهري پيرامون ايستگاههاي قطار شهري شيراز، تدوين چشم انداز و تعيين نقش اين ايستگاهها و محدوده شهري اطراف آنها است.