مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح آماده سازي و طراحي شهري اراضي پادگان تيپ 55 هوابرد شيراز
  • طرح آماده سازي و طراحي شهري اراضي پادگان تيپ 55 هوابرد شيراز

    اراضی پادگان به عنوان بخش وسیعی از شهر شیراز نقش مؤثری در توسعه و ارتقاي ابعاد یکفی شهر را داراست. با توجه به سند برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبني بر لزوم انتقال پادگان ها از کلان شهرها به خارج از محدوده شهر و مصوبات قانونی مرتبط با این موضوع، انتقال پادگان ها از درون محدوده شهرها کیی از ابزارهاي مؤثر در توسعه دروني )ميانه افزا( و كارآمد سكونتگاههاي شهري در جهت نيل به توسعه پایدار شهري است. لذا در گام اول اين مطالعات، وضعيت موجود محدوده اراضي طرح و نقش آن در نظام كاركردي و فعاليتي شهر بررسي شد؛ و در گام دوم پس از شناخت مجموعه عوامل مؤثر در نقش و جايگاه محدوده طرح و حوزه پيراموني آن با توجه به اهداف و سياست هاي كلي توسعه شهر، سازوكارها و زمينه هاي مؤثر بر فرايند برنامه ريزي و طراحي شناسايي و برنامه توسعه اراضي تدوين شد.