مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح ساماندهي محله فردوسي شيراز
  • طرح ساماندهي محله فردوسي شيراز

    محله فردوسي محله 25 منطقه يك شهر شيراز است كه در عين حال بخشي از مركز شهر نيز محسوب مي شود و در مجاورت بافت تاريخي شيراز قرار دارد. اين محله در شمال خيابان زند كه يكي از محورهاي اصلي شيراز است واقع شده و با رويكرد گستردگي خدمات هتل داري و نيز فعاليت هاي اداري دولتي و خصوصي با عملكرد شهري و فراشهري روبه رو شده است. اين محله از شمال به رودخانه خشك از جنوب به خيابان زند، از شرق به خيابان سعدي و از غرب به ميدان ستاد و خيابان آزادي محدود مي شود. با توجه به پتانسيل و ويژگي هاي محله، ساماندهي بافت از طريق ارتقاي ابعاد محيطي- طبيعي، كالبدي- فضايي، جمعيتي- اجتماعي، اقتصادي و شبكه حمل ونقل مورد نظر و اقدام قرار گرفته است.