مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح منظر محله مجيديه غربي
  • طرح منظر محله مجيديه غربي

    محدوده معين شده براي اين طرح حدود 21 هكتار وسعت دارد و بخشي از بافت هاي فرسوده منطقه 8 محسوب مي شود. شناسايي فرسودگي محدوده طرح بر اساس شاخص هاي كيفيت ساخت بناها، ريزدانگي، نفوذپذيري اندك و عرض كم معابر بوده و طرح حاضر، ارتقاي كيفيت بافت را از منظر كيفيت هاي محيطي- طبيعي، كالبدي- فضايي، جمعيتي- اجتماعي و شبكه حمل ونقل، مد نظر قرار داده است.