مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • طرح بهسازي و ساماندهي محله شارق (منطقه 7)
  • طرح بهسازي و ساماندهي محله شارق (منطقه 7)

    محدوده مورد مطالعه طرح ساماندهي و بهسازي محله شارق با مساحت تقريبي 130 هكتار در لبه جنوبي منطقه 7 قرار دارد. اين محله از يك سو به دليل موقعيت ويژه قرارگيري در حاشيه شمال شرقي مركز شهر تهران و ارتباط مناسب با شبكه هاي حمل ونقل عمومي، و از سوي ديگر ريزدانگي و وجود معضلات كمي و كيفي سكونت، به عنوان اولويت اول طرح هاي بهسازي و ساماندهي محلات در منطقه 7 معرفي شده است. طرح ساماندهي محله شارق با هدف ارتقاي بافت از منظر كيفيت هاي محيطي- طبيعي، كالبدي- فضايي، جمعيتي- اجتماعي و شبكه حمل ونقل، تهيه شده است.