مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • امكان سنجي جابه جايي زندان وكيل آباد (مشهد)
  • امكان سنجي جابه جايي زندان وكيل آباد (مشهد)

    انجام اين پروژه به ناسازگاري فعاليت زندان با ديگر فعاليت هاي شهري باز مي گردد. اهداف آن انتقال زندان به مكان مناسب بيرون از بافت شهري متناسب با نيازهاي امنيتي و خدماتي زندان از يك سو و تعيين چارچوب فعاليتي و كالبد مناسب براي اراضي بازيافت شده درون بافت شهري از سوي ديگر است