مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طراحی شهری
  • ساماندهي جاده سپيدان و خيابان شمس معالي آباد در شيراز
  • ساماندهي جاده سپيدان و خيابان شمس معالي آباد در شيراز

    اين دو محور به طول هاي 3800 متر و 2200 متر، اولي با كاركرد ارتباط بين شهري و خدمات رساني به مراكز صنعتي مجاور و ديگري با كاركرد خدماتي، در شمال
    شهر شيراز واقع شده اند. هدف اين پروژه نظام بخشي سيماي مطلوب شهري در اين دو محور بوده است.