مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • طراحی جامع سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
  • طراحی جامع سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک

    موقعيت ويژه سايت دانشگاه آزاد اراك كه از آن به عنوان دانشگاه رشد و شكوفايي نام برده مي شود ايده پردازي كلي طراحي سايت را تحت تاثير قرارداد به گونه اي كه با توجه به قرارگيري سايت دانشگاه در ميان اراضي كشاورزي و در حاشيه شهر صنعتي اراك،طراحي سايت براساس توجه به هويت زمين هاي زراعي و طراحي احجام سازگار با محيط پيرامون انجام شد. بهره گيري از معماري سبز و انرژي پاك و تجديد پذير با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي و كاهش ميزان آلودگي از ويژگيهاي اين طرح است كه درراستاي تحقق مفاهيم توسعه پايدار شهري و از طريق حفاظت منابع طبيعي و سامانه هاي اكولوژي ميسر گشته است