مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • مطالعات برنامه ريزي تهيه طرح تفصيلي و طراحي سازمان فضايي پرديس خرد
  • مطالعات برنامه ريزي تهيه طرح تفصيلي و طراحي سازمان فضايي پرديس خرد

     تجارب جهاني نشان مي دهد که ارتباط و همکاري دانشگاه با شهر، پرديس هاي دانشگاهي را از مکاني صرف براي مطالعه، به مکاني براي پژوهش، مطالعه، نوآوري، تعاملات اجتماعي و حتي در ديدگاههاي جديد به عنوان موتور رشد و توسعه شهرها در ايعاد فرهنگي و اقتصادي تبديل کند. اين تغيير نگرش در عملکرد پرديس هاي دانشگاهي باعث شده اين مکانها به عنوان يکي از اجزاي بسيار حياتي و ضروري شهرها، بويژه شهرهاي دانش محور شناخته شوند.
    شهر تاريخي توس، به عنوان مرکز دانشگاهي خراسان بزرگ و قطب زبان وادب فارسي، به منظور توسعه و تمرکز مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد در غالب يک پرديس دانشگاهي يکپارچه، و با هدف باززنده سازي نقش تاريخي شهر، انتخاب شده است. طراحي مجموعه دانشگاهي شهر توس با عنوان «پرديس خرد»، از طرف موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد در زمستان 1390 به اين مشاور واگذار گرديد. فاز اول اين پرديس به مساحت 33 هکتار و توسعه تا حد 150 هکتار، براي استقرار 12 مجموعه آموزش عالي پيش بيني شده و با توجه به برنامه ريزي و طراحي صورت گرفته، در مجموع، در اين پروژه، نزديک به 550 هزار مترمربع زيربنا به فعاليت هاي آموزش عالي، فرهنگي و ورزشي، خدمات عمومي و پشتيبان، اختصاص يافته است.