مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • طرح‌های معماری
  • آماده سازي سايت آپارتماني موقوفه برف فروش
  • آماده سازي سايت آپارتماني موقوفه برف فروش

      شهرك برف فروش در شهر شيراز در مساحتي قريب به 70 هكتار طراحي شد (1386-1384). ساختمان هاي بلندمرتبه شهرك با 2/1 ميليون مترمربع فضاي مسكوني قريب 26000 نفر را در خود جاي خواهند داد. 
    كليه خدمات شهري براي پاسخگويي به نيازهاي اين جميعت در محدوده شهرك در نظر گرفته شده است. فضاي سبز، آموزشي، اداري، انتظامي، بهداشتي- درماني، تجاري، فرهنگي- مذهبي، ورزشي، پارك و امكانات گردشگري از آن جمله اند. با وجود شيب زياد محدوده شهرك امكان حركت راحت پياده و دوچرخه در سراسر سايت پيش بيني شده است.