مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
  • مطالعات مكانيابي زندان مركزي شيراز
  • مطالعات مكانيابي زندان مركزي شيراز

     به دليل قرار گيري زندان عادل آباد در محدوده شهر و مشكلات ناشي از اين  قرارگيري پرو‍ژه مكانيابي زندان مركزي شهر شيراز به مهندسان مشاور واگذار شد. معيارهاي استفاده شده در اين پروژه عبارت از معيارهاي محيط طبيعي،‌ اقتصادي- اجتماعي، تاسيسات و تجهيزات شهري،  كالبدي- فضايي و شبكه ارتباطي است. هركدام از اين معيارها در برگیرنده يك سري زير معيار هستند. محدوده مطالعاتي اين پروژه، محدوده مجموعه شهري شيراز بوده است.
    روش استفاده شده براي مكان يابي زندان مركزي شيراز،‌ سيستم پشتيبان تصميم گيري فضايي چند معياره يا  Multi criteria Spatial Decision Support System-MC- SDSS مي باشد، كه در آن از مزاياي تحليل سلسله مراتبي(AHP) و GIS بهره برده شده است. این پروژه مصوب شده و در مرحله طراحی و واگذاری زمین قرار دارد.