مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • مکانیابی و تهیه طرح راهبردی توسعه و عمران شهر توس و تهیه طرح تفصیلی نمونه برای یکی از محلات آن
  • مکانیابی و تهیه طرح راهبردی توسعه و عمران شهر توس و تهیه طرح تفصیلی نمونه برای یکی از محلات آن

    مرحله اول اين طرح مكانيابي اراضي مناسب براي شكل گيري شهر توس با هدف تخليه روستاهاي واقع در باروي تاريخي توس انجام شده است. در اين چارچوب مطالعات از منظر نظام هاي تخصصي بر شناسايي اراضي مناسب براي توسعه شهري و به حداقل رساندن آسيب به اراضي كشاورزي، باغات و ساير فعاليت هاي جاري در محدوده مورد نظر متمركز شده است. در تلفيق نتايج يافته هاي نظام هاي تخصصي و دستيابي به نتايج نهايي در زمينه انتخاب اراضي از روش تحليل سلسله مراتبي ) AHP ( استفاده شده است. در مرحله دوم، طرح توسعه و عمران شهر توس و الگوي فضايي بر اساس رويكرد راهبردي تهيه و به تصويب مراجع قانوني استاني رسيده است.