مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح تفصیلی مناطق 1 و 6 شیراز
  • طرح تفصیلی مناطق 1 و 6 شیراز

     پروژه بازنگري طرح تفصيلي مناطق 1و6 شيراز سال 1387 از سوي شهرداري شيراز به مهندسان مشاور فرنهاد واگذار شد. اين طرح  با تكيه بر توسعه پايدار و در جهت تحقق چشم اندازها،‌ اهداف، راهبردها و سياست هاي طرح ساختاري- راهبردي و پاسخگويي به تقاضاي مسكن، كسب و كار، تسهيلات و خدمات ارائه شده است.  در تهيه اين طرح از رويكرد طرح هاي راهبردي استفاده شده و بر ارتباط متقابل شبكه معابر و كاربري اراضي تاكيد شده است. خدمات آموزشي،‌ سبز، ورزشي، فرهنگي و درماني مورد تاكيد اين طرح بوده اند و بر اساس دو رويكرد قطعي و منعطف تثبيت شده اند. در راستاي افزايش تحقق پذيري، طرح هاي موضوعي و موضعي در مناطق مورد مطالعه ارائه شده است.