مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • کنترل،ارزیابی و تحویل گیری بسته های توسعه ای و سرمایه گذاری
  • کنترل،ارزیابی و تحویل گیری بسته های توسعه ای و سرمایه گذاری

    اين قرارداد با هدف ايجاد حداكثر همسويي و انطباق با اهداف طرح هاي توسعه اي كلانشهر مشهد، همزمان با تهيه بسته هاي سرمايه گذاري و برگزاري دومين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري، توسط شهرداري مشهد در سال 89 به اين مهندسان مشاور واگذار گرديد. مجموعه اقداماتي كه در چارچوب اين قرارداد صورت گرفت، نهايتاً منجر به تدوين چارچوب نظام حمايت از تصميم سازي زمين، در فرايند توسعه زمين شهري مشهد شد كه مي تواند به صورت مستمر و به هنگام، مورد بهره برداري مديريت توسعه شهر مشهد قرار گيرد گام هايي كه به عنوان كار پايه هاي اصلي اين نظام تهيه شد مطابق با تصوير نشان داده شده است. در نتيجه انجام خدمات اين پروژه، مديريت شهري مشهد موفق خواهد شد با كسب نظرات متعدد و متكثر كنشگران صحنه توسعه زمين در شهر، سازماندهي و هدايت منابع كنوني را به سمت پايدارسازي منابع درآمدي شهر سوق دهد.