مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • مطالعات و برنامه ریزی جامع و راهبردی پنج ساله منطقه 7 شهرداری تهران
  • مطالعات و برنامه ریزی جامع و راهبردی پنج ساله منطقه 7 شهرداری تهران

    انجام مطالعات و برنامه ريزي توسعه و عمران پنج سالة منطقة 7 تهران طبق دياگرام ذيل و در سه مرحلة شناخت و اولويت بندي طرح ها و برنامه ها و برنامه ريزي برنامه‏ها و طرح هاي اجرايي به تفكيك سال هاي برنامه در سال 87 به شركت ابلاغ گرديد و برنامه ريزي انجام شده به انضمام «نرم فزار بودجه بندي» طراحي شده تحت وب با قابليت هاي ويژه در سطوح مديريتي حوزه هاي مختلف شهرداري، با تعيين سطح و ميزان دسترسي به شهرداري منطقه ارائه شد.