مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • مکانیابی احداث بیمارستان در شهر تهران با لحاظ آسیب پذیری لرزه ای
  • مکانیابی احداث بیمارستان در شهر تهران با لحاظ آسیب پذیری لرزه ای

    پروژه در سال 1388 از سوي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به مهندسان مشاور فرنهاد واگذارشد. اين پروژه در مكانيابي بيمارستان ها اهدافي همچون، دسترسي آسان شهروندان به بيمارستان ها از جنبه زماني و حركتي در شرايط عادي و بحراني، توزيع متعادل بيمارستان ها براي خدمات رساني به كل شهروندان در شرايط عادي و بحراني، توزيع مناسب فضايي بيمارستان ها در محدوده هاي بي خطر يا كم خطر از جنبه آسيب پذيري لرزه اي، توزيع مناسب بيمارستان ها از جنبه سازگاري با كاربري هاي همجوار را دنبال ميكردند. روش مورد استفاده در اين مكانيابي و تعيين مكان هاي مناسب (سناريوسازي) روش تحليل سلسله مراتبي فازيFuzzy AHP است. در حال حاضر سناريوي نهايي در اين زمينه ارائه شده است.