مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح مجموعه شهری مشهد
  • طرح مجموعه شهری مشهد

     مجموعه شهري مشهد شامل شهرستان بينالود، بخش وسيعي از شهرستان مشهد و بخش هايي از شهرستان هاي چناران و فريمان است. وظيفه طرح مجموعه شهري مشهد اعمال مديريت و برنامه ريزي فضايي در اين پهنه جغرافيايي است. تهيه طرح مجموعه شهري مشهد در سال 1384 شروع شد و در تابستان 1388 به تصويب شوراي برنامه ريزي استان رسيد.