مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح توسعه و عمران (جامع) شهر طرقبه
  • طرح توسعه و عمران (جامع) شهر طرقبه

    شهر طرقبه در فاصله تقريبي 8 كيلومتري كلانشهر مشهد واقع شده است. اين شهر از ديرباز به عنوان حوزه تفرجگاهياين شهر شناخته مي شده و تمامي زائرين حرم امام رضا )ع( از آن بازديد كرده اند. در سال هاي اخير تشديد تمايلات، توسعه فعاليت هاي گردشگري، محيط طبيعي اين شهر و حوزه هاي پيراموني آن را به شدت تحت فشارقرار داده اند.طرح توسعه و عمران شهر طرقبه علاوه بر آنكه به ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان اين شهر توجه داشته، باشناسايي فعاليت گردشگري به عنوان فعاليت پايه شهر به تفكيك گونه توسعه در حوزه هاي مختلف شهري باتوجه به توان توسعه محيط زيست پرداخته است.