مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • ساماندهی پهنه مرکزی و بافت قدیم شهر خرم آباد
  • ساماندهی پهنه مرکزی و بافت قدیم شهر خرم آباد

    پهنه مركزي شهر خرم آباد به عنوان هسته اوليه شكل گيري شهر، واجد ارزش هاي هويتي و تاريخي براي شهروندان اين شهر است. اين پهنه در طول زمان دچار نارسايي عملكردي در ابعاد مختلف شده و بخشي از آن تحت عنوان بافت قديم با فرسودگي شديد فعاليتي و كالبدي شناسايي شده است. پروژه هاي ساماندهي پهنه مركزي و بافت قديم شهر خرم آباد در قالب دو قرارداد به صورت پي درپي با نگرش راهبردي به شناسايي مسائل و ارائه راهكارهايي براي حل معضلات پهنه مركزي و بافت قديم شهر پرداختند. در پروژه ساماندهي بافت قديم، طراحي تا مرحله ارائه طرح براي گره گاههاي اصلي و واجد ارزش هويتي در اين بافت پيش رفته است.