مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح توسعه و عمران (جامع) شهر شاندیز
  • طرح توسعه و عمران (جامع) شهر شاندیز

    شهر شانديز در فاصله 18 كليومتري كلانشهر مشهد و در حوزه تفرجگاهي اين شهر واقع شده است. اين شهر و حوزه هاي پيراموني آن در سال هاي اخير همراه با افزايش توان در جذب گردشگران، با چند گونه گرايش فعاليتي ناهمخوان اعم از توسعه فعاليت هاي صنعتي خرد مقياس تمايل به توسعه شهرك هاي مسكوني، باغ ويلاها و … رو به رو بوده است.
    طرح توسعه و عمران (جامع) شهر شانديز به ساماندهي فضايي، فعاليتي و كالبدي شهر به منظور ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان اين شهر پرداخته است. اين طرح در مراحل شناخت و برنامه ريزي، فعاليت گردشگري و فعاليت هاي مكمل آن را به عنوان فعاليت پايه اين شهر شناسايي نموده و در تعيين نحوه توسعه فعاليتي و كالبدي شهر، ارزيابي توان محيط زيست را مبناي كار خود قرار داده است.