مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح راهبردی نوسازی و بهسازی گودهای آجرپزی منطقه 18 تهران
  • طرح راهبردی نوسازی و بهسازی گودهای آجرپزی منطقه 18 تهران

    منطقه 18 يكي از محدوده هاي تمركز گودهاي آجرپزي در شهر تهران بوده است. اين گودها كه در دوره توسعه اوليه خود با فاصله نسبتاً زيادي از مناطق مسكوني مكانيابي شده بودند، در حال حاضر در ميان پهنه هاي مسكوني جاي دارند؛ و يكي از عوامل جدي در كاهش كيفيت سكونت در حوزه هاي همجوار محسوب مي شوند.
    “طرح راهبردي نوسازي و بهسازي گودهاي آجرپزي منطقه 18 تهران” به منظور باززنده سازي اين پهنه ها در قالب حوزه هاي فعال شهري، امكانات و محدوديت هاي توسعه هر گود را از جنبه هاي مختلف مورد مطالعه قرار داده و براي هر يك از آنها چند گزينه پيشنهاد نموده است.