مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه 7 تهران
  • الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

    به منظور برنامه ريزي و مديريت كلانشهر تهران از سال 1380 ، تهيه طرح هاي مناطق 22 گانه تهران به مهندسان مشاور مختلف واگذار شد. در اين چارچوب مهندسان مشاور فرنهاد به عنوان مشاور منطقه 7 انتخاب و قرارداد تهيه الگوي توسعه و طرح تفصيلي منطقه 7، به اين مهندسان مشاور ابلاغ شد. در مرحله اول الگوي عمومي توسعه منطقه بر اساس روش راهبردي تهيه و در گام بعدي طرح تفصيلي منطقه با اتكا به الگوي عمومي توسعه تهيه و برنامه ها و طرح هاي اجرايي معرفي شدند.