مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد
  • طرح توسعه و عمران (جامع) مشهد

    قرارداد طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مشهد و تعيين محدوده اوليه مجموعه شهري مشهد، در اواخر سال 1380 با مدت 15 ماه به اين مهندسان مشاور ابلاغ شد. اين طرح در تاريخ 17/ 12 / 1383 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد؛ و شوراي عالي شهرسازي و معماري با توجه به كيفيت و عمق مطالعات صورت گرفته، مشاور تهيه كننده طرح ( مهندسان مشاور فرنهاد) را مورد تشويق قرار داد. الگوي عمومي توسعه ناحيه مشهد، بر اساس تمركززدايي از كلانشهر مشهد و گسترش توسعه پايدار و متوازن در سطح ناحيه (تمركز غيرمتمركز) استوار شده است.