مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه بویراحمد
  • طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه بویراحمد

    تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بويراحمد در اواخر سال 1379 به مدت 12 ماه به مهندسان مشاور فرنهاد واگذار شد كه نتايج آن در تاريخ 10 / 05 / 84 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد. هدف و راهبرد اصلي آمايش فضايي ناحيه بويراحمد عبارت از تغيير الگوي تك مركزي به الگوي توسعه متوازن، توزيع خدمات و امكانات زيرساختي درتمام نقاط ناحيه (شهري و روستايي)، بهبود ساماندهي وضع موجود در جهت توسعه پايدار محروميت زدايي و خروج ناحيه از انزوا بوده است.