مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • طرح توسعه محور شیراز-سپیدان (1383)
 • طرح توسعه محور شیراز-سپیدان (1383)

   
  مطالعه طرح راهبردي توسعه فضاهاي سبز و فعاليت هاي گردشگري محور شيراز - سپيدان به منظور ايجاد بخشي از شبكه فضاي سبز و باز مجموعه شهري شيراز با توجه به توان هاي محيطي و انسان ساخت واقع در محور شيراز-سپيدان و تقويت قابليت هاي گردشگري آن صورت گرفته است.
  محدوده مورد مطالعه از حريم استحفاظي شيراز شروع و به حريم استحفاظي سپيدان ختم مي شود طول اين مسير تقريبا 60 كيلومتر است و عمقي به طول متوسط 18 كيلومتر را در بر مي گيرد و در مجموع 46 روستا 
  (بدون هيچ نقطه شهري )در آن واقع شده است.