مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح ساماندهی خیابانهای ساحلی و پارک ساحلی کارون در شهر اهواز
  • طرح ساماندهی خیابانهای ساحلی و پارک ساحلی کارون در شهر اهواز

    گذر رودخانه كارون از شهر اهواز، آن را به دو نيمه كاملاً مجزا تقسيم كرده است. اين امر حوزه هاي وسيعي از شهر را تحت تأثير فعاليت رودخانه، به عنوان پهنه هاي سيل خيز مطرح و از پهنه هاي فعال شهري جدا كرده است. در اين طرح، بازيابي اراضي سيل گير و پيوند مجدد آنها با شهر كه متكي بر تركيب مهندسي آب با طراحي شهري بوده، موجب شده تا اين اراضي به امكاني براي عبور محور سواره خطي در دو سوي رودخانه و ايجاد فضاهاي شهري پيوسته در امتداد آن بدل گردند. در چارچوب اين طرح پيوند رودخانه با شهر به عنوان عنصر فضايي و محور استخوان بندي شهر، محقق شده است.