مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • پیشینه کاری
 • شهرسازی
 • طرح جامع خدمات بهداشتی و درمانی کلانشهر مشهد مقدس
 • طرح جامع خدمات بهداشتی و درمانی کلانشهر مشهد مقدس

   این قرارداد با شرح خدمات ذیل هدف گذاری شده است :
  1.   تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مراکز خدماتی بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان به لحاظ فرسودگی و قابلیت بهر برداری 
  2.   تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مراکز خدماتی بهداشتی و درمانی به لحاظ مکانی و تحلیل آثار و تبعات مکانی ناشی از حضور آنها ، با توجه به یافته های طرحهای جامع و تفضیلی و مسائل و مشکلات هر حوزه  
  3.   تعیین محدوده مطالعات و برنامه ریزی و حوزه بندی درمانی شهر مشهد 
  4.   برنامه ریزی و مکانیابی خدمات درمانی بستری در شهر مشهد
  5.   ارائه گزینه های مکانیابی و اولویت بندی گزینه ها