مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح تفصيلی شهر پیربکران
  • طرح تفصيلی شهر پیربکران

     قرارداد طرح تفصیلی شهر پیربکران بر اساس شرح خدمات مورد توافق، در تابستان سال 1395 از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به این مهندسان مشاور ابلاغ شد. در حال حاضر مطالعات این طرح در چارچوب شرح خدمات به طور کامل انجام شده و آماده ارائه و تصویب در کمیسیون ماده 5 است.