مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • پیشینه کاری
  • شهرسازی
  • طرح تفصيلی فسا
  • طرح تفصيلی فسا

      طرح تفصیلی فسا در سال 1392 از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به این مهندسان مشاور واگذار گردید. این طرح با تکیه بر چشم اندازها و اهداف تعریف شده در طرح جامع مصوب سال 1393 جهت توسعه درونی شهر، تعادل کیفی و کمی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، عملکردی و اقتصادی تهیه شده است. از اهداف این طرح ارتقا و حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شهر، ارتقاء سطح عملکردی و گسترش فعالیت های برتر و تعادل بخشی فضایی شهر اشاره نمود.