مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • مطالعات شهری
  • فصلنامه جستارهای شهرسازی (تحلیلی - پژوهشی معماری و شهرسازی)
  • فصلنامه جستارهای شهرسازی (تحلیلی - پژوهشی معماری و شهرسازی)

     به منظور اعتلاي دانش شهرسازي و مطالعات شهري در ايران، اين مهندسان مشاور از آغاز سال 1381 دست به انتشار فصلنامه جستارهاي شهرسازي زده كه تاكنون 48 شماره از آن منتشر شده است. مهمترین هدف این دو فصلنامه ایجاد تحول در رویکردهای علمی در عرصه عمل و نظر است و همواره کوشیده ایم مهمترین و روز امدترين یافته ها در حوزه های شهری و میان رشته یی مرتبط و موثر، مرکب از محققان و علاقه مندان حوزه شهری، اجتماعي، اقتصادی، معماری، جغرافیا و ... را در فضایی علمی و نقاد گردهم آوریم.