مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • مطالعات شهری
  • انتشار جستارهاي شهرسازي (فصلنامه تحليلي- پژوهشي علوم اجتماعي) شماره 1 تا 40
  • انتشار جستارهاي شهرسازي (فصلنامه تحليلي- پژوهشي علوم اجتماعي) شماره 1 تا 40

     به منظور اعتلاي دانش شهرسازي و مطالعات شهري در ايران، اين مهندسان مشاور از آغاز سال 1381 دست به انتشار فصلنامه جستارهاي شهرسازي زده كه تاكنون 40 شماره از آن منتشر شده است. اهداف اصلي اين فصلنامه بومي سازي تجارب جهاني در زمينه توسعه پايدار شهري و بهبود مديريت شهري در ايران است.