مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • مطالعات شهری
  • تدوين راهبردهاي ملي گذران اوقات فراغت جوانان
  • تدوين راهبردهاي ملي گذران اوقات فراغت جوانان

    طرح تحقيقاتي «تدوين طرح راهبردي ملي فراغت جوانان» در سال 1383 از طرف سازمان ملي جوانان به اين مهندسان مشاور واگذار شد. نتايج اين طرح در سه جلد شامل «مباني نظري گذران اوقات فراغت جوانان»، «وضعيت گذران اوقات فراغت جوانان در ايران» و «راهبردهاي ملي گذران فراغت جوانان»، ارائه شده است. 
    مباحث اصلي پژوهش عبارت از «تحولات گذران اوقات فراغت جوانان در جهان امروز»، «وضعيت جوانان و گذران اوقات فراغت آنان در ايران» و «راهكارهاي سازماندهي فراغت جوانان در ايران» است.