مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • مطالعات شهری
  • اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران
  • اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران

     طرح تحقيقاتي «اصلاح و بهبود برنامه ريزي و مديريت توسعه شهري در ايران )با رويكرد راهبردي( » به منظور تكميل مطالعات طرح «برنامه ريزي راهبردي » در سال 1384 از طرف مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري به اين مهندسان مشاور پيشنهاد شد. نتايج اين طرح در سال 1385 تدوين و ارائه شده است. مباحث اصلي اين تحقيق عبارت از «تحليل نظام مديريت توسعه شهري در ايران « ،» بررسي و ارزيابي تجارب جهاني « ،» ارائه راهبردها و راهكارهاي اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران » است