مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • مطالعات شهری
  • راهنماي تهيه طرح راهبردي توسعه و عمران شهر
  • راهنماي تهيه طرح راهبردي توسعه و عمران شهر

    «طرح تحقيقاتي برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري- تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران » به پيشنهاد مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در سال هاي 1379 و 1380 توسط اين مهندسان مشاور انجام شد و نتايج آن به صورت كتاب در سال 1382 منتشر گشت.
    مباحث اصلي اين كتاب عبارت از «زمينه ها و علل پيدايش طرح هاي راهبردي در جهان « ،» بررسي تجارب مهم جهاني درطرح هاي راهبردي « ،» اصول و روش هاي برنامه ريزي راهبردي « ،» ارزيابي تجارب توسعه شهري در ايران » و «امكانات و محدوديت هاي كاربرد برنامه ريزي راهبردي در ايران » است.