مهندسان مشاور فرنهاد
  • شما اینجا هستید:
  • خانه
  • مطالعات شهری
  • تدوين معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري
  • تدوين معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري

    طرح تحقيقاتي «معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري» به پيشنهاد مركز مطالعات و برنامه ريزي كشور (وزارت كشور) در سال 1380 توسط اين مهندسان مشاور به انجام رسيد. نتايج اين طرح در چهار جلد تدوين شده است. جلدهاي اول و سوم اين كتاب منتشر شده و دو جلد ديگر در دست انتشار قرار دارند.
    مباحث اصلي اين تحقيق عبارت از «بررسي مباني نظري و مفاهيم پايه»، «بررسي تجارب ساماندهي صنايع در ايران»، «ارائه پيشنهادها و رهنمودهاي عمومي»، «ارائه پيشنهادها و رهنمودهاي اختصاصي براي سه گروه از صنايع و خدمات شهري- صنايع فلزي، تعميرگاه هاي خودرو و كارگاه هاي درودگري» است.